W sprawach sprzedaży prosimy kontaktować się na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod nr telefonu +48783251125

Informacje zamieszczone na stronie o zbywanych składnikach masy upadłości i kwoty nie stanowią oferty handlowej.

SMU Stargard BORST Sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości „Stargard BORST“ Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej w Stargardzie
ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki
nieruchomości należącej do „Stargard BORST" Sp. z o.o. w Stargardzie w upadłości likwidacyjnej.
Cena minimalna – 1 245 000,00 zł netto. ( jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych netto)

  1. 1. Przedmiotem sprzedaży jest należące do „Stargard BORST“ Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Stargardzie:

- prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu 77/2 o powierzchni 9,322 m2, dla których Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00060040/3 położonej w Stargardzie przy ulicy Usługowej 2, wraz z prawem własności budynku i budowli posadowionych na tej działce, m.in. hali produkcyjnej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

złożenie pisemnej oferty nabycia przedmiotowej nieruchomości z proponowana ceną kupna netto przekraczającą minimalną w zamkniętej kopercie z napisem ,.PRZETARG XII GUp 39/20” na adres: Syndyk masy upadłości „Stargard BORST“ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Usługowa 2, 73-110 Stargard,

w terminie do dnia 15 marca 2021 roku. ( wyłącznie przesyłką poleconą Poczty Polskiej , nie w drodze przesyłki kurierskiej; decyduje data stempla pocztowego)

Odpis oferty musi być równocześnie złożony na powyższych zasadach na ręce Sędziego-komisarza, na adres: Sędzia-komisarz SSR Elżbieta Piotrowska, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, sygn. akt: XII GUp 39/20. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty oraz wpłacenia wadium w wysokości 130 000,00 złotych. Zapłata winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy do dnia: 15 marca 2021 roku (w tym dniu wadium musi się znajdować na rachunku bankowym beneficjenta):

PEKAO  S.A. O/Szczecin 29 1240 3930 1111 0010 8717 7506;

  1. 2. Rozpatrywane będą tylko takie oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka, jak i Sędziego-komisarza;
  2. 3. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem wskazanym przez syndyka w ciągu 3 miesięcy od dnia posiedzenia w przedmiocie otwarcia i wyboru oferty;
  3. 4. Wszelkie koszy, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży, jak również koszty wykreślenia hipotek widniejących w księdze wieczystej nieruchomości ponosi nabywca;

5. Cena sprzedaży musi zostać w całości uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń czy rozkładania ceny na raty. Syndyk może wstrzymać się z podpisaniem umowy sprzedaży do czasu otrzymania z banku potwierdzenia wpływu ceny na rachunek bankowy. Zasada ta odnosi się zarówno do przedwstępnej umowy sprzedaży, warunkowej umowy sprzedaży, jak i umowy sprzedaży przenoszącej własność;

6.Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży nieruchomości, z jakim można się zapoznać na stronie internetowej www. upadlosci-szczecin.pl;

7. W przedmiocie sprzedaży znajdują się ruchomości masy upadłości, które do czasu ich sprzedaży w toku postępowania upadłościowego muszą tam pozostać bez ponoszenia przez masę upadłości żadnych opłat z tego tytułu.

8.Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bądź odstąpienia od niego bez podania przyczyn;

9.Szczegółowe informacje o przetargu, można uzyska w biurze syndyka: ul. Usługowa 2, 73-110 Stargard, tel. (91) 506 98 30 i 783251125.

REGULAMIN

Zmieniony (Wtorek, 16 Luty 2021 13:33)

Więcej…

 

SMU NCT Inwestycje Świętokrzyskie 1 Sp. z o.o.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI nct inwestycje świętokrzyskie 1 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w legnicy

OFERUJE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE O POWIERZCHNI  ŁĄCZNEJ 33,0488 HA położonych w miejscowości kostomłoty 1, gmina miedziana góra  powiat kielecki województwo świętokrzyskie stanowiących własność nct inwestycje świętokrzyskie 1 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w legnicy

Łączna cena minimalna - 135 030 400,00 zł netto ( Słownie: sto trzydzieści pięć milionów trzydzieści tysięcy czterysta złotych netto).

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności niżej wymienionych nieruchomości:

Lp.

Obręb

Nr działki

Powierzchnia (ha)

Nr KW

1

Nr 0006, Kostomłoty ł

1078/2

0,3086

KI1L/00148098/8

2

Nr 0006, Kostomłoty i

1081/2

0,3046

KI1L/00149285/4

3

Nr 0006, Kostomłoty 1

1082/2,1087,1090

0,6500

KI1L/00139480/8

4

Nr 0006, Kostomłoty!

1085/2,1083

0,6314

KI1L/00141356/7

5

Nr 0006, Kostomłoty i

1084

0,4100

KI1L/00029378/6

6

Nr 0006, Kostomłoty i

1094/2

0,3513

KI1L/00019556/5

7

Nr 0006, Kostomłoty 1

1095/1,1101/1,1101/2

0,S50Q

KI1L/00139990/6

8

Nr 0006, Kostomłoty 1

1096/1,1105/1

0,1100

KI1L/00134535/4

3

Nr 0006, Kostomłoty!

1097/1,1100/1,1102/1,1106/1

0,4000

KI1L/00130483/6

10

Nr 0006, Kostomłoty!

1098/1,1103/1

0,1800

KI1L/00010544/5

11

Nr0006, Kostomłoty!

1099/1,1107/3

0,1387

KI1L/00129393/8

12

Nr 0006, Kostomłoty 1

1104/3

0,1679

KI1L/00139489/1

13

Nr 0006, Kostomłoty!

1108/2,1109/2

2,1077

KI1L/00141786/0

14

Nr 0006, Kostomłoty 1

1110/2

0,3844

KI1L/00139939/1

15

Nr 0006, Kostomłoty t

1111/2

0,8305

KI1L/00143651/9

16

Nr 0006, Kostomłoty!

1112

0,5500

KI1L/00032718/6

17

Nr0006, Kostomłoty!

1113

0,5600

KI1L/00139942/5

18

Nr 0006, Kostomłoty ł

1114/2

0,3189

KI1L/00147353/8

19

Nr 0006, Kostomłoty!

1117/2

0,2968

KI1L/00139937/7

20

Nr 0006, Kostomłoty 1

1118/2

1,6000

KI1L/00140077/0

21

Nr 0006, Kostomłoty 1

1119/2

0,6122

KI1L/00130631/9

22

Nr 0006, Kostomłoty 1

1120/2

0,5351

KI1L/00144395/3

23

Nr 0006, Kostomłoty!

1121/2

0,5265

KI1L/00140441/3

24

Nr 0006, Kostomłoty 1

1122/2

0,5984

KI1L/00141342/6

25

Nr 0006, Kostomłoty 1

1123/2

0,7611

KI1L/00017205/6

26

Nr 0006, Kostomłoty i

1124/2

0,6472

KI1L/00140438/9

27

Nr 0006, Kostomłoty I

1125/2

1,2553

KI1L/00064076/6

28

Nr 0006, Kostomłoty ł

1126,1128,1132

0,3700

KI1L/00139941/8

29

Nr0006, Kostomłoty!

1127

0,2600

KI1L/00148685/I

30

Nr0006, Kostomłoty!

1129,1131

0,2500

KI1Ł/00139483/9

31

Nr 0006, Kostomłoty ł

1130

0,2500

KI1L/00043426/2

32

Nr 0006, Kostomłoty i

1133

0,1700

KI1L/00139940/1

33

Nr0006, Kostomłoty!

1134/2

0,0596

KI1L/00097134/1

34

Nr0006, Kostomłoty!

1136/2

1,5961

KI1L/00140440/6

35

Nr 0006, Kostomłoty!

1137,1139

0,6500

KI1L/00128994/4

36

Nr 0006, Kostomłoty S

1138t1140/2

0,1559

KI1L/00020967/9

37

Nr 0006, Kostomłoty 1

1141,1143,1145,1147/2

0,2874

KI1L/00013806/1

38

Nr 0006, Kostomłoty 1

1142,1144,1146

. 0,5200

KI1L/00137478/7

39

Nr 0006, Kostomłoty!

1149/2

1,9285

KI1L/00140948/7

40

Nr 0006, Kostomłoty!

1150/2

0,8074

KI1L/00083176/6

41

Nr 0006, Kostomłoty 1

1151/2

0,8091

KI1L/00139484/6

42

Nr 0006, Kostomłoty 1

1152/2

3,1508

KI1L/00140439/6

43

Nr0006, Kostomłoty!

1153

0,7000

KI1L/00139998/2

44

Nr 0006, Kostomłoty!

1154

0,7200

KI1L/00012478/5

45

Nr 0006, Kostomłoty i

1155/2

0,4014

KI1L/00140000/0

46

Nr 0006, Kostomłoty!

1156

0,3600

KI1L/00128990/6

47

Nr 0006, Kostomłoty 1

1157

0,4000

KI1L/00130855/5

48

Nr 0006, Kostomłoty 1

1158/2

0,0929

KI1L/00129392/1

49

Nr 0006, Kostomłoty 1

1159/2

0,8495

KI1L/00139479/8

50

Nr 0006, Kostomłoty l

1160/2

0,9571

KI1L/00107949/1

51

Nr 0006, Kostomłoty!

1161/2

0,6922

KI1L/00139151/3

52

Nr 0006, Kostomłoty 1

1199

0,3100

KI1L/00148100/1

53

Nr 0006, Kostomłoty I

1217/2,1218/4

0,1426

KI1L/00145268/1

54

Nr0006, Kostomłoty!

1274

0,2143

KI1L/00133699/4

55

Nr 0006, Kostomłoty 1

1218/2,1218/3

0,1574

brak

Termin składania ofert upływa dnia 12 kwietnia 2021 r. Wpłacenie wadium w wysokości 13 503 040,00 złotych. Zapłata winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy nr. Santander Bank Pplska S.A. 32 1910 1048 2792 0362 1628 0001 do dnia 15 lutego 2021 r. .

Oferty należy składać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Biuro Syndyka, ul. Kopernika 4a/15, 61-880 Poznań. oraz odpis oferty musi być równocześnie złożony w kancelarii notariusza Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu przy ul. Garbary 95/11.

. Szczegółowa treść ogłoszenia i regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.upadłości-szczecin.pl, w zakładce „w sprzedaży”, pod nr. tel. 783 251 125 lub mailowo biuro@upadlosci-szczecin.pl .

 

.REGULAMIN

 

Zmieniony (Czwartek, 11 Marzec 2021 17:08)

Więcej…

 

SMU Stargard BORST Sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości STARGARD BORST sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Przetarg – ruchomości STARGARD BORST sp. z o.o. sygn. XII GUp 39/20” - do dnia  01 lutego 2021 r. wyłącznie w drodze przesyłki pocztowej  (decyduje data  nadania przesyłki) na adres: Biuro Syndyka Stargard BORST sp. z o.o. ul. Usługowa 2, 73-110 Stargard. W przypadku niedochowania powyższego warunku oferta nie będzie rozpatrywana.

Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie przetargu, z którym Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty.

Wykaz ruchomości do sprzedaży i regulamin przetargu zamieszczony jest na stronie www.upadlosci-szczecin.pl.

Z ruchomościami można się zapoznawać po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie – nr tel. 783 251 125.

 

REGULAMIN

WYKAZ RUCHOMOŚCI

Zmieniony (Wtorek, 19 Styczeń 2021 15:10)

Więcej…

 

SMU Marzeny Kuchty

 

 

 

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI MARZENY KUCHTY

oferuje do sprzedaży:

 

3. ruchomości

Numer składnika masy upadłości 4. Ruchomości
Opis ruchomości Wartość oszacowania -netto
2 Samochód osobowy Citroen C3 1,4 HDI  rok produkcji 2004 nr rej PGN 268ES vin VF7FC8HXB26975055 3010,00

Numer składnika masy upadłości 4. Ruchomości
Opis ruchomości Wartość oszacowania -netto
3 Stopa wibracyjna 225,00
4 Przecinarka do glazury 125,00
5 Piła tarczowa 100,00
6 Chwytak do krawężniów 50,00

9 Taczka szt. 1 25,00


15

17 Szlifierka stołowa 40,00
18 Szlifierka tasmowa 25,00
25 Wyrzynarka 20,00
26 Nagrzewnica 60,00
27 Nagrzwnica 60,00
28 Odkurzacz 50,00
31 Krzesło wędkarskie 100,00
32 Radio + 4 głośniki 60,00

37 Gril ogrodowy 125,00
38 Ławka ogrodowa 50,00
79 Odtwarzacz CD 125,00
80 Kolumny głośnikowe szt. 2 350,00
81 Amplituner 225,00
83 Szafka pod telewizor czarna 75,0097 Zamki do szalunków szt. 80 80,00
98 Elementy podpór szt. 13 32,50
99 Płyty szalunkowe szt. 47 1700,00
100 Poziomice budowlane szt. 8 80,00
101 Młotki gumowe szt. 4 8,00


Zmieniony (Czwartek, 11 Marzec 2021 18:19)

 

SMU Reforma Paweł Jaworski

Syndyk Masy Upadłości Pawła Jaworskiego osoby prowadzącej działalność pod nazwą REFORMA Paweł Jaworski

oferuje do sprzedaży pozostałe wyposażenie siłowni  po obniżonej cenie  za kwotę nie niższą niż 50% wartości oszacowania netto.

w której skład wchodzą  następujące pozycje:

24 Akcesoria treningowe: gumy treningowe (Power band) szt. 14 280,75
25 Akcesoria treningowe: rollery szt. 7 128,54
26 Piłka treningowe żółta I niebieska 27,06
27 Akcesoria treningowe: pasy TRX szt. 2 67,65
28 Akcesoria treningowe: piłka BOSU niebieska 169,13
32 Zaciski do sztangi olimpijskiej i cross Ø50 metalowe kpl. 2 20,30
33 Kolumna aktywna Omnitronic C-50A szt. 2 270,60
34 Piłki medicine Ball/Wall Ball 10 kg szt. 2 98,09
35 Piłki medicine Ball/Wall Ball 6 kg szt. 2 74,42
36 Piłki stamball 10 kg szt. 2 81,18
37 Piłki stamball 5 kg szt. 2 40,59
38 Sztang prosta techniczna fioletowa 54,12
39 Uchwyt sufitowy Ellice games 67,65
40 Centrala wentylacyjna podwieszana HERMES typ APX 3-5-P 12 177,00
41 2x świetlówka LED 1500mm 16W biała zimna 4180lim. Kpl. 9 1 217,70
42 Paralety treningowe czarne kpl. 2 189,42


Oferty z zaproponowaną ceną nie niższą niż wskazana powyżej  należy składać mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   do dnia 25 sierpnia 2020 r.. lub pocztą na adres: Biuro Syndyków ul. Kopernika 4A/15,  61-880 Poznań.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 783 251 125 lub mailowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zmieniony (Czwartek, 11 Marzec 2021 18:26)

 

Syndyk Masy Upadłości PALKAM Sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości PALKAM Sp. z o.o. w Kielcach oferuje do sprzedaży nieruchomości położone w obrębie miasta i gminy Skawina:


1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki o numerach 1149/11, 1154/12, 1124/24, 1131/14,1143/10, 1144/11 o powierzchni 1743 m kw. – teren oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A3Pz z określoną funkcją: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Położoną w obrębie nr. 0017, Skawina - miasto, gmina Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie. Dla wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą: KW nr. KR3I/00026926/7. Za cenę nie niższą niż  102 980,00 zł   netto (słownie: sto dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt zł netto).

2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o numerze 1159/1, o powierzchni 3201 m kw. – teren oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A3Pz z określoną funkcją: tereny obiektów produkcyjnych, składów magazynów. Położoną w obrębie nr. 0017, Skawina - miasto, gmina Skawina, powiat krakowski, woj. małopolski. Dla wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą: KW nr. KR3I/00027866/5.  Za cenę nie niższą niż  105 890,00 zł   netto (słownie: sto pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt  zł netto).

3) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki o numerach 1164, 1166, 1168, 1169/8, 1169/10 o powierzchni 6857 m kw. – teren oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A3Pz, ZR z określoną funkcją: tereny zieleni nieurządzonej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.  Położoną w obrębie nr. 0017, Skawina - miasto, gmina Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie. Dla wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą: KW nr. KR3I/00027489/8. Za cenę nie niższą niż  356 530,00 zł   netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści zł netto).

4) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o numerze 824/25, o powierzchni 54 m kw. – teren oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A1Pz z określoną funkcją: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Położoną w obrębie nr. 0017, Skawina - miasto, gmina Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie. Dla wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą: KW nr. KR3I/00029338/9.  Za cenę nie niższą niż  3 190,00 zł   netto (słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt zł netto).

5) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki o numerach 1124/28, 1121/12, 1121/8 o powierzchni 362 m kw. – teren oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A1P z określoną funkcją: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Położoną w obrębie nr. 0017, Skawina - miasto, gmina Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie. Dla wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą: KW nr. KR3I/00031013/2. Za cenę nie niższą niż  21 390,00 zł   netto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt zł netto).

6) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki o numerach 1154/13, 1130/09, 1124/31, 1128/2/, 1131/17, 1144/14, 1154/17, 1159/10 o powierzchni 11988 m kw. – teren oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A1Pz z określoną funkcją: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.  Położoną w obrębie nr. 0017, Skawina - miasto, gmina Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie. Dla wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą: KW nr. KR3I/0026339/5. Za cenę nie niższą niż  990 780,00 zł   netto (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt zł. netto).

Termin składania ofert 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia mailowo lub na adres: Biuro Syndyka, ul. Kopernika 4a/15, 61-880 Poznań.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.upadłości-szczecin.pl, pod nr. tel. 783 251 125 lub mailowo  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  .

Zmieniony (Piątek, 22 Maj 2020 09:52)

 

SMU Marzeny Kuchty

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI MARZENY KUCHTY

oferuje do sprzedaży:

Samochód osobowy CITROEN C3 rok produkcji 2004, 1,4 HDI x,  przebieg  260 500.

za cenę 4 000,00 zł.

Oferty z zaproponowaną ceną nie niższą niż wskazana powyżej  należy składać mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   . lub pocztą na adres: Biuro Syndyków ul. Kopernika 4A/15,  61-880 Poznań.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 783 251 125 lub mailowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Zmieniony (Piątek, 25 Wrzesień 2020 09:06)

 

Syndyk masy upadłości Małgorzaty MRUK

Syndyk masy upadłości Małgorzaty MRUK

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki

gruntów rolnych niezabudowanych o powierzchni 10,8900 ha w miejscowości Wiesiołów,  gmina Dąbie, powiat kolski po obniżonej cenie.

Cena minimalna - 240 000,00 zł netto (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych netto).

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności:

1. Nieruchomość niezabudowana – grunty orne, działki o numerach 125/1 i 206/1 , o powierzchni łącznej  3,7300 ha. Położonej w miejscowości Wiesiołów, (obręb geodezyjny 0024 Wiesiołów, gmina Dąbie, powiat kolski), dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kole, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00060399/2 za cenę nie niższą niż  137 700,00 zł netto (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych netto).

2. Nieruchomość niezabudowana – grunty orne, działki o numerach 71/3, 71/5, 150/1, 150/2 i 158,  , o powierzchni łącznej  7,1600 ha. Położonej w miejscowości Wiesiołów, (obręb geodezyjny 0024 Wiesiołów, gmina Dąbie, powiat kolski), dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kole, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00005010/9 za cenę nie niższą niż  176 100,00 zł netto (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych netto).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

- Złożenie pisemnej oferty nabycia nieruchomości z proponowaną ceną kupna netto przekraczającą minimalną w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg SR P-SM GUp 170/19 – Nieruchomości Wiesiołów” na adres: Syndyk masy upadłości „Małgorzaty Mruk. w upadłości likwidacyjnej, Biuro Syndyka: ul. Kopernika 4 a lok. 15, 61-880 Poznań, w terminie do dnia 20 listopada 2020 roku. Odpis oferty musi być równocześnie złożony na powyższych zasadach w kancelarii notariusza Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu przy ul. Garbary 95/11. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

 

- Wpłacenie wadium w wysokości 24  000,00 złotych. Zapłata winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy do dnia 20 listopada

 

Bank Pekao S.A. 30 1240 3813 1111 0010 9098 9082

 

1.Rozpatrywane będą tylko takie oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka, jak i notariusza;

2.Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem wskazanym przez syndyka w ciągu 3 miesięcy od dnia otwarcia ofert i wyłonienia nabywcy.

3.Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży, jak również koszty wykreślenia hipotek widniejących w księdze wieczystej nieruchomości ponosi nabywca;

4.Cena sprzedaży musi zostać w całości uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń czy rozkładania ceny na raty. Syndyk może wstrzymać się z podpisaniem umowy sprzedaży do czasu otrzymania z banku potwierdzenia wpływu ceny na rachunek bankowy. Zasada ta odnosi się zarówno do przedwstępnej umowy sprzedaży, warunkowej umowy sprzedaży, jak i umowy sprzedaży przenoszącej własność;

6. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży.

7. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bądź odstąpienia od niego bez podania przyczyn;

8. Szczegółowe informacje o przetargu, można uzyskać w biurze syndyka tel. 783251125 i w kancelarii notariusza Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu tel. 61 8510023 lub 61 8551978.

9. Operat szacunkowy i Regulamin Sprzedaży znajduje się do wglądu w kancelarii notariusza Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu ul. Garbary 95/11 oraz na stronie www.upadlosci-szczecin.pl w

Zmieniony (Piątek, 27 Listopad 2020 08:36)

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TRIAS SP. Z O.O.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TRIAS Sp. z o.o.

Z SIEDZIBĄ W KRZYWOPŁOTACH

 

Syndyk masy upadłości TRIAS  Sp. z o.o. z siedzibą w Krzywopłotach  sprzeda z wolnej ręki, za najwyższą zaoferowaną cenę:

 

ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA: KOPALNIA GAZU ZIEMNEGO GRABÓWKA POŁOŻONA W PRACZACH, GMINA MILICZ, POWIAT MILICKI

na którą składają się:

1)      Działka gruntowa nr 308 o powierzchni 1,40 ha, położona w obrębie 0034 Pracze, gmina Milicz, Powiat milicki, województwo dolnośląskie, KW nr WR1M/00029254/6, zabudowana infrastrukturą stanowiącą integralną część składową nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 16.02.2016 r. – sporządzonego przez rzeczoznawcę Iwonę Wielgosz.

2)      Ruchomości zgodnie z Aneksem nr 1 do raportu z kalkulacji wartości Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Grabówka z dnia 20.12.2016 r. – sporządzonym przez rzeczoznawcę Marcina Pęksyka

3)      Prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, dotyczące odwiertów oraz przebiegu gazociągów.

4)      Koncesje, licencje i zezwolenia.

 

Za cenę minimalną 1.250.000,00 zł. netto (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych netto)

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

-       wpłacenie wadium w wysokości 150 000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)  najpóźniej do składania ofert na rachunek 58 1090 2646 0000  0001 0671 8955

-       złożenie w terminie do dnia 19.03.2020r. (decyduje data stempla pocztowego) dwóch kompletnych i tożsamych w treści pisemnych ofert, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert TRIAS - GRABÓWKA” jednocześnie: na ręce syndyka (Biuro Syndyka, ul. Kopernika 4a/15, 61-880 Poznań) oraz na ręce notariusza (Kancelaria Notarialna Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu, ul. Garbary 95/11).

 

Jednocześnie:

-          oferta niespełniająca warunków regulaminu nie będzie rozpoznawana,

-          cena sprzedaży musi znajdować się na rachunku bankowym prowadzonym dla masy upadłości w dacie wyznaczonej jako termin podpisania umowy sprzedaży (przed jej podpisaniem)

-          zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny,

-          w przypadku wystąpienia ustawowego prawa pierwokupu, w pierwszej kolejności zawarta zostanie warunkowa umowa sprzedaży,

-          umowa sprzedaży zostanie zawarta w miejscu i czasie wskazanym przez syndyka.

 

Szczegółowe informacje oraz treść regulaminu są dostępne na stronie internetowej www.upadłości-szczecin.pl (w zakładce „w sprzedaży”) oraz pod nr. tel. 783 251 125 lub mailowo  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

REGULAMIN

Zmieniony (Piątek, 25 Wrzesień 2020 09:25)

Więcej…

 

SMU Aleksandra Dolaty

Syndyk Masy Upadłości  Aleksandra Dolaty

oferuje do sprzedaży dom mieszkalny we wsi Boguszyn 31, gm. Włoszakowice, pow. leszczyński, woj. Wielkopolskie za 100 000,00zł netto i nieruchomość gruntową rolną składająca się z trzech działek o łącznej powierzchni  0,6763ha, częściowo zabudowana trzema budynkami gospodarczymi za  80 000,00zł netto.

Informacje można uzyskać pod nr. tel. 783 251 125

lub na stronie internetowej www.upadlosci-szczecin.pl .

Zmieniony (Poniedziałek, 07 Październik 2019 12:27)

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TRIAS SP. Z O.O.

Syndyk masy upadłości TRIAS  Sp. z o.o. z siedzibą w Krzywopłotach  sprzeda z wolnej ręki, za najwyższą zaoferowaną cenę:

ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA: KOPALNIA GAZU ZIEMNEGO GRABÓWKA POŁOŻONA W PRACZACH, GMINA MILICZ, POWIAT MILICKI

na którą składają się:

1)      Działka gruntowa nr 308 o powierzchni 1,40 ha, położona w obrębie 0034 Pracze, gmina Milicz, Powiat milicki, województwo dolnośląskie, KW nr WR1M/00029254/6, zabudowana infrastrukturą stanowiącą integralną część składową nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 16.02.2016 r. – sporządzonego przez rzeczoznawcę Iwonę Wielgosz.

2)      Ruchomości zgodnie z Aneksem nr 1 do raportu z kalkulacji wartości Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Grabówka z dnia 20.12.2016 r. – sporządzonym przez rzeczoznawcę Marcina Pęksyka z wyłączeniem pozycji: 170 i 171.

3)      Prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, dotyczące odwiertów oraz przebiegu gazociągów.

4)      Koncesje, licencje i zezwolenia.

 

Za cenę minimalną 1.347.080,00 zł. netto (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt złotych netto)

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

-       wpłacenie wadium w wysokości 150 000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)  najpóźniej do składania ofert na rachunek 58 1090 2646 0000  0001 0671 8955

-       złożenie w terminie do dnia 29.10.2019r. (decyduje data stempla pocztowego) dwóch kompletnych i tożsamych w treści pisemnych ofert, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert TRIAS - GRABÓWKA” jednocześnie: na ręce syndyka (Biuro Syndyka, ul. Kopernika 4a/15, 61-880 Poznań) oraz na ręce notariusza (Kancelaria Notarialna Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu, ul. Garbary 95/11).

 

Jednocześnie:

-          oferta niespełniająca warunków regulaminu nie będzie rozpoznawana,

-          cena sprzedaży musi znajdować się na rachunku bankowym prowadzonym dla masy upadłości w dacie wyznaczonej jako termin podpisania umowy sprzedaży (przed jej podpisaniem)

-          zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny,

-          umowa sprzedaży zostanie zawarta w miejscu i czasie wskazanym przez syndyka.

 

 

 

Szczegółowe informacje oraz treść regulaminu są dostępne na stronie internetowej www.upadłości-szczecin.pl (w zakładce „w sprzedaży”) oraz pod nr. tel. 783 251 125 lub mailowo  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Zmieniony (Czwartek, 03 Wrzesień 2020 09:32)

Więcej…

 
Więcej artykułów…