SMU Stargard BORST Sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości „Stargard BORST“ Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej w Stargardzie
ogłasza piąty nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki
nieruchomości należącej do „Stargard BORST" Sp. z o.o. w Stargardzie w upadłości likwidacyjnej.


Cena minimalna – 1 245 000,00 zł netto. ( jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych netto)

 1. 1. Przedmiotem sprzedaży jest należące do „Stargard BORST“ Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Stargardzie:

- prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu 77/2 o powierzchni 9,322 m2, dla których Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00060040/3 położonej w Stargardzie przy ulicy Usługowej 2, wraz z prawem własności budynku i budowli posadowionych na tej działce, m.in. hali produkcyjnej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

złożenie pisemnej oferty nabycia przedmiotowej nieruchomości z proponowana ceną kupna netto przekraczającą minimalną w zamkniętej kopercie z napisem ,.PRZETARG XII GUp 39/20” na adres: Syndyk masy upadłości „Stargard BORST“ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Usługowa 2, 73-110 Stargard,

w terminie do dnia 31 styczniaa 2022 roku. ( wyłącznie przesyłką poleconą Poczty Polskiej , nie w drodze przesyłki kurierskiej; decyduje data stempla pocztowego)

Odpis oferty musi być równocześnie złożony na powyższych zasadach na ręce Sędziego-komisarza, na adres: Sędzia-komisarz SSR Elżbieta Piotrowska, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, sygn. akt: XII GUp 39/20. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty oraz wpłacenia wadium w wysokości 130 000,00 złotych. Zapłata winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy do dnia: 31 stycznia 2022 roku       (w tym dniu wadium musi się znajdować na rachunku bankowym beneficjenta):

PEKAO  S.A. O/Szczecin 29 1240 3930 1111 0010 8717 7506;

 1. 2. Rozpatrywane będą tylko takie oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka, jak i Sędziego-komisarza;
 2. 3. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem wskazanym przez syndyka w ciągu 3 miesięcy od dnia posiedzenia w przedmiocie otwarcia i wyboru oferty;
 3. 4. Wszelkie koszy, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży, jak również koszty wykreślenia hipotek widniejących w księdze wieczystej nieruchomości ponosi nabywca;

5. Cena sprzedaży musi zostać w całości uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń czy rozkładania ceny na raty. Syndyk może wstrzymać się z podpisaniem umowy sprzedaży do czasu otrzymania z banku potwierdzenia wpływu ceny na rachunek bankowy. Zasada ta odnosi się zarówno do przedwstępnej umowy sprzedaży, warunkowej umowy sprzedaży, jak i umowy sprzedaży przenoszącej własność;

6. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży nieruchomości, z jakim można się zapoznać na stronie internetowej www. upadlosci-szczecin.pl;

7. W przedmiocie sprzedaży znajdują się ruchomości masy upadłości, które do czasu ich sprzedaży w toku postępowania upadłościowego muszą tam pozostać bez ponoszenia przez masę upadłości żadnych opłat z tego tytułu.

8. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bądź odstąpienia od niego bez podania przyczyn;

9. Szczegółowe informacje o przetargu, można uzyskać w biurze syndyka: ul. Usługowa 2, 73-110 Stargard, tel. (91) 506 98 30 i 783251125.

 

REGULAMIN

 

 

REGULAMIN

SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ HALĄ PRODUKCYJNĄ POŁOŻONEJ W STARGARDZIE PRZY ULICY USŁUGOWEJ 2 W STARGARDZIE STARGARD BORST SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W STARGARDZIE.

Niniejszy Regulamin stanowi rozwinięcie zasad sprzedaży nieruchomości - prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu 77/2 o powierzchni 9,322 m2, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00060040/3 położonej w Stargardzie przy ulicy Usługowej 2, wraz z prawem własności budynku i budowli posadowionych na tej działce, m.in. hali produkcyjnej.

Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część ogłoszenia zamieszczonego w dzienniku „Gazeta Wyborcza " z dnia  30 listopada 2021 roku.

Regulamin udostępniony jest wszystkim zainteresowanym w Biurze Syndyka w Stargardzie przy ul. Usługowej 2.

§1.

 

 1. Sprzedaż nieruchomości następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (Dz. U. 2003, Nr 60, poz. 535 ze zrn.), przy uwzględnieniu innych przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności:

-   ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004, Nr 54, poz. 535 ze zm.),

-   ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2007, Nr 68, poz. 450 ze zm.),

-   ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.),

-   ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. 2004, Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

 1. W przypadkach, gdy transakcja sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, podatek od towarów i usług zostanie doliczony do uzyskanej ceny według obowiązującej stawki.
 2. Terminy, o których mowa w ogłoszeniach prasowych oraz w Regulaminie, należy liczyć według zasad określonych w przepisach art. 110-116 Kodeksu cywilnego.

 

 

§2.

Niniejszym Regulaminem Sprzedaży objęte jest prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu 77/2 o powierzchni 9,322 m2, dla których Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00060040/3 położonej w Stargardzie. przy ulicy Usługowej 2, wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tejże  działce, m.in. hali produkcyjnej.


§3.

Cena minimalna nieruchomości została ustalona postanowieniem Sędziego-Komisarza na kwotę 1 245.000,00 zł netto (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych), przy czym zezwolono Syndykowi na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki.

§4.

 1. Wyłonienie nabywcy odbędzie się w drodze przetargu polegającego na złożeniu pisemnej oferty w terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego)
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty nabycia nieruchomości w zamkniętej kopercie z napisem ,.PRZETARG XII GUp 39/20” z proponowaną ceną kupna netto przekraczającą cenę minimalną wskazaną w § 3 Regulaminu wyrażoną kwotowo i jednoznacznie poprzez jej wyrażenie liczbowo oraz słownie;
 3. Podpisana przez osoby uprawnione oferta powinna ponadto zawierać:
 • nazwę lub imię i nazwisko oraz adres lub siedzibę, status prawny oferenta, osoby upoważnione do jego reprezentacji /należy dołączyć dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji oferenta/ telefon kontaktowy, a w przypadku osób zagranicznych również adres do doręczeń na terenie Polski.
 • oświadczenie o zapoznaniu się z zamieszczonymi w ogłoszeniu prasowym warunkami przetargu
 • oświadczenie, że oferentowi znany jest stan faktyczny, prawny i techniczny przedmiotu sprzedaży i że z tego tytułu zrzeka się wobec sprzedającego jakichkolwiek roszczeń, także takich, które mogą się ujawnić w przyszłości;
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem i przyjmuje go do stosowania,
 • oświadczenie, że oferent - w przypadku wybrania jego oferty - zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, w szczególności opłaty notarialne oraz publicznoprawne;
 • oświadczenie, że oferent zobowiązuje się w terminie do trzech miesięcy od wyłonienia nabywcy stanąć do zawarcia aktu notarialnego, a w przypadku podmiotów zagranicznych - o ile jest to wymagane przepisami prawa - przedłożyć promesę lub zezwolenie ministra właściwego ds. administracji publicznej na zakup nieruchomości upadłej Spółki,

 


Do oferty należy dołączyć:

 • dowód uiszczenia wadium w kwocie 130 000,00 złotych na wskazany w obwieszczeniu rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości. Zapłata winna nastąpić do dnia: 31 stycznia 2022 roku (w tym dniu wadium musi się znajdować na rachunku bankowym beneficjenta):
 • w przypadku przedsiębiorcy oferent winien dołączyć aktualny wypis z właściwego rejestru datowany nie wcześniej aniżeli na trzy miesiące przed pierwszym dniem terminu do składania ofert;
 • w przypadku oferentów, którzy są w trakcie rejestrowania danych ich dotyczących we właściwym rejestrze, przesłanką wystarczającą dla spełnienia wymogów co do oznaczenia oferenta i osób upoważnionych do jego reprezentacji jest załączenie do oferty aktualnego wypisu z właściwego rejestru wraz z potwierdzeniem zgłoszenia zmian do rejestru w postaci odpisów wniosków rejestrowych, z dowodem ich nadania lub złożenia do właściwego organu rejestrowego;
 • każdy z oferentów zobowiązany jest podać w ofercie numery telefonów , pod którymi można kontaktować się z osobą upoważnioną do reprezentowania oferenta, pod rygorem przyjęcia negatywnych skutków zaniechania. W przypadku zmiany adresu siedziby (zamieszkania) oferent zobowiązany jest do podania Syndykowi faktu zmiany adresu w terminie 3 dni od daty zmiany. W przeciwnym przypadku oświadczenia Syndyka, wysyłane pod nieaktualny adres, uważane będą za prawnie skuteczne;

 

Za skutecznie złożone uważa się te oferty, które wpłyną zarówno do Biura Syndyka jak i na ręce Sędziego-Komisarza na adres: Sędzia-komisarz SSR Elżbieta Piotrowska, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, sygn. akt: XII GUp 39/20 ( uwaga: koniecznie z dopiskiem: ,.PRZETARG XII GUp 39/20 NIE OTWIERAĆ” , w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu, z zachowaniem warunków wskazanych w Regulaminie. O dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.

 • wszelkie oświadczenia oferentów związane z niniejszą sprzedażą winny mieć postać pisemną, pod rygorem nieważności;
 • odpisy dokumentów w języku obcym winny być złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

3. Oferta nabycia nieruchomości musi być opakowana w nieprzezroczystą i mocną kopertę, przy czym na kopercie muszą być umieszczone: nazwa i adres adresata, nazwa i adres oferenta, oznaczenie przetargowe: „PRZETARG XII GUp 39/20 NIE OTWIERAĆ"


§5.

 1. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum XII Wydział Gospodarczy po upływie terminu do ich składania w terminie wyznaczonym przez Sędziego - komisarza.
 2. Jeżeli tylko jedna oferta będzie spełniała warunki formalne syndyk dokona jej wyboru.
 3. W przypadku złożenia, co najmniej dwóch ważnych ofert, syndyk zastrzega prawo przeprowadzenia aukcji (przetarg ustny) na następujących warunkach:

-      aukcja odbywa się u wskazanego przez syndyka notariusza i we wskazanym terminie, o którym syndyk powiadomi niezwłocznie oferentów uprawnionych do udziału w aukcji

-      cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa zaproponowana cena przez oferentów dopuszczonych do aukcji,

-      oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złoży ofertę korzystniejszą

-      licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji  oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż ustalona kwota postąpienia

-      postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych)

-      syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem)

§6.

 1. Oferent, którego oferta została przyjęta powiadomiony zostanie o tym niezwłocznie. Pozostali oferenci, których oferty nie zostały wybrane zostaną powiadomieni o tym fakcie w terminie 3 dni, a wadium przez nich wpłacone zostanie im zwrócone w terminie 3 dni roboczych.
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który zostanie ostatecznie wybrany jako nabywca nieruchomości podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży
 3. Zwrot wadium zawsze następuje w kwocie nominalnej

§7

 1. Na wniosek nabywcy, przed datą zawarcia umowy sprzedaży, zostanie wystawiona faktura pro forma obejmująca cenę wraz z podatkiem VAT należnym według obowiązujących przepisów. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Syndyka w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem wskazanym przez syndyka w ciągu 3 miesięcy od dnia posiedzenia w przedmiocie otwarcia i wyboru oferty lub udzielenia przybicia po przeprowadzonej aukcji;
 3. Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży, jak również koszty wykreślenia hipotek widniejących w księdze wieczystej nieruchomości ponosi nabywca.
 4. Nabywca zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do uzyskania od syndyka aktualnie i w przyszłości świadectwa energetycznego budynku,
 5. Zapłata zaoferowanej ceny nabycia musi nastąpić do dnia podpisania umowy sprzedaży, na co nabywca zobowiązany jest przedstawić dowód wpłaty, bez dokonywania jakichkolwiek /za wyjątkiem wpłaconego wadium/ potrąceń i rozkładania ceny na raty. Cena musi znajdować się na rachunku bankowym prowadzonym dla masy upadłości w dacie wyznaczonej jako termin podpisania umowy sprzedaży
 6. Jeżeli pomimo wyboru nabywcy, odmówi on podpisania umowy sprzedaży we wskazanym przez Syndyka terminie, nie dokona wpłaty ceny w terminie wynikającym z niniejszego Regulaminu, albo nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży, traci on prawo do nabycia przedmiotu sprzedaży, a wpłacone przezeń wadium przepada na rzecz Masy Upadłości, Syndyk zaś jest uprawniony do wyznaczenia kolejnego terminu przetargu

§8.

 1. Niniejszy Regulamin wiąże Syndyka od dnia ukazania się ogłoszenia prasowego. Oferenci związani są postanowieniami Regulaminu od daty złożenia ofert Syndykowi.
 2. Syndyk ma prawo odstąpienia od prowadzenia niniejszego postępowania przetargowego i od sprzedaży nieruchomości na każdym etapie bez podania przyczyny i prawa do odszkodowania.
 3. Syndyk zastrzega, iż w przedmiocie sprzedaży znajdują się ruchomości masy upadłości, które do czasu ich sprzedaży w toku postępowania upadłościowego muszą tam pozostać bez ponoszenia przez masę upadłości żadnych opłat z tego tytułu.
 4. Nabywca zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz masy upadłości kosztów montażu baterii kondensatorów obniżającej koszty energii elektrycznej w znacznym stopniu.

§9.

Z możliwości nabycia nieruchomości wyłączeni są: Syndyk, Sędzia-Komisarz, członkowie organów upadłej spółki i osoby wymienione w ust. 2 art. 157a Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.

§10.

Spory powstałe na tle interpretacji niniejszego Regulaminu i ogłoszeń prasowych rozstrzygał będzie Sędzia-Komisarz.

Zmieniony (Wtorek, 30 Listopad 2021 12:12)