SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TRIAS SP. Z O.O.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TRIAS Sp. z o.o.

Z SIEDZIBĄ W KRZYWOPŁOTACH

 

Syndyk masy upadłości TRIAS  Sp. z o.o. z siedzibą w Krzywopłotach  sprzeda z wolnej ręki, za najwyższą zaoferowaną cenę:

 

ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA: KOPALNIA GAZU ZIEMNEGO GRABÓWKA POŁOŻONA W PRACZACH, GMINA MILICZ, POWIAT MILICKI

na którą składają się:

1)      Działka gruntowa nr 308 o powierzchni 1,40 ha, położona w obrębie 0034 Pracze, gmina Milicz, Powiat milicki, województwo dolnośląskie, KW nr WR1M/00029254/6, zabudowana infrastrukturą stanowiącą integralną część składową nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 16.02.2016 r. – sporządzonego przez rzeczoznawcę Iwonę Wielgosz.

2)      Ruchomości zgodnie z Aneksem nr 1 do raportu z kalkulacji wartości Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Grabówka z dnia 20.12.2016 r. – sporządzonym przez rzeczoznawcę Marcina Pęksyka

3)      Prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, dotyczące odwiertów oraz przebiegu gazociągów.

4)      Koncesje, licencje i zezwolenia.

 

Za cenę minimalną 1.250.000,00 zł. netto (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych netto)

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

-       wpłacenie wadium w wysokości 150 000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)  najpóźniej do składania ofert na rachunek 58 1090 2646 0000  0001 0671 8955

-       złożenie w terminie do dnia 19.03.2020r. (decyduje data stempla pocztowego) dwóch kompletnych i tożsamych w treści pisemnych ofert, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert TRIAS - GRABÓWKA” jednocześnie: na ręce syndyka (Biuro Syndyka, ul. Kopernika 4a/15, 61-880 Poznań) oraz na ręce notariusza (Kancelaria Notarialna Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu, ul. Garbary 95/11).

 

Jednocześnie:

-          oferta niespełniająca warunków regulaminu nie będzie rozpoznawana,

-          cena sprzedaży musi znajdować się na rachunku bankowym prowadzonym dla masy upadłości w dacie wyznaczonej jako termin podpisania umowy sprzedaży (przed jej podpisaniem)

-          zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny,

-          w przypadku wystąpienia ustawowego prawa pierwokupu, w pierwszej kolejności zawarta zostanie warunkowa umowa sprzedaży,

-          umowa sprzedaży zostanie zawarta w miejscu i czasie wskazanym przez syndyka.

 

Szczegółowe informacje oraz treść regulaminu są dostępne na stronie internetowej www.upadłości-szczecin.pl (w zakładce „w sprzedaży”) oraz pod nr. tel. 783 251 125 lub mailowo  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

REGULAMIN

 

 

REGULAMIN

SPRZEDAŻY ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

KOPALNIA GAZU ZIEMNEGO GRABÓWKA

POŁOŻONEJ W PRACZACH /GMINA MILICZ, POWIAT MILICKI/

TRIAS Sp. z o.o. w upadłości LIKWIDACYJNEJ

Z SIEDZIBĄ W KRZYWOPŁOTACH

 

§1

 1. Niniejszy Regulamin stanowi rozwinięcie zasad sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (dalej ZCP), na które składa się:

 

1)      Działka gruntowa nr 308 o powierzchni 1,40 ha, położona w obrębie 0034 Pracze, gmina Milicz, Powiat milicki, województwo dolnośląskie, KW nr WR1M/00029254/6, zabudowana infrastrukturą stanowiącą integralną część składową nieruchomości w postaci:

a)     ogrodzenie terenu

b)     oświetlenie terenu

c)     dróg i placów utwardzonych o nawierzchni utwardzonej

d)    przyłącza wodnego i sieci wodociągowej

e)     linii kablowych zasilających, sterownic

f)      sieci grzewczej technologicznej

g)     sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem ociekowym

h)     sieci kanalizacji przemysłowej wraz z osadnikiem

i)       instalacji uziemienia i odgromienia

 

2)      Ruchomości zgodnie z Aneksem nr 1 do raportu z kalkulacji wartości Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Grabówka z dnia 20.12.2016 r. – sporządzonym przez rzeczoznawcę Marcina Pęksyka z wyłączeniem pozycji:

 

3)      Prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, dotyczące odwiertów oraz przebiegu gazociągów.

 

4)      Koncesje, licencje i zezwolenia w postaci:

 

a)     prawo do korzystania za wynagrodzeniem z informacji geologicznej dotyczącej złoża gazu ziemnego „Grabówka E”, tj:

 

-        dokumentacji geologicznej złoża gazu ziemnego „Grabówka” w 1987r., zatwierdzonej decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28.03.1988, znak: KZK/012/M/pf45/5392/87/88.

-        aneksie nr 2 do projektu badań geologicznych za gazem ziemnym w rejonie Baranowic (Grabówka) z 1984r., zatwierdzonym decyzją Prezesa CUG z 14.09.1984r., znak: GN/KOPG-17/84.

-        profilach sejsmicznych 2D: 8a-IX-77K, 51-IX-81K, 24a-IX-85K, 3-IX-82K, 38-IX-85K, 12-IX-82K.

 

b)     koncesja nr 17/03/p z dnia 23.12.2003r. wydana przez Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze bloku koncesyjnego 287, położonego na terenie miast i gmin: Milicz i Trzebnica w województwie dolnośląskim.

c)     koncesja nr 11/2011 z dnia 23.09.2011r. wydana przez Ministra Środowiska na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Grabówka E, położonego na terenie miasta i gminy Milicz w województwie dolnośląskim.

 

§2

Cena minimalna ZCP została ustalona uchwałą Rady Wierzycieli z dnia 22.01.2020r. na kwotę 1.250.000,00 zł. netto (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych netto), przy czym zezwolono Syndykowi na sprzedaż ZCP  z wolnej ręki.

 

§3

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część ogłoszeń zamieszczonych w wydaniu ogólnopolskim dziennika Gazeta Wyborcza z dnia 02.03.2020 roku.
 2. Regulamin oraz operat szacunkowy sporządzony dla nieruchomości oraz ruchomości udostępniony jest wszystkim zainteresowanym w Biurze Syndyka w Poznaniu przy ul. Kopernika 4 A lok. 15, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu tel. 603 552 868 oraz w kancelarii notariusza Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu przy ul. Garbary 95/11 tel. 61 8510023 oraz na stronie internetowej www.upadlosci-szczecin.pl

 

§4

 1. Sprzedaż ZCP następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2003, Nr 60, poz. 535 ze zm.), przy uwzględnieniu innych przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności:

1)      ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004, Nr 54, poz. 535 ze zm.),

2)      ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2007, Nr 68, poz. 450 ze zm.),

3)      ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.),

4)      ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. 2004, Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

 1. W przypadkach, gdy transakcja sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, podatek od towarów i usług zostanie doliczony do uzyskanej ceny w wysokości 23 procent.
 2. Terminy, o których mowa w ogłoszeniach prasowych oraz w Regulaminie, należy liczyć według zasad określonych w przepisach art. 110–116 Kodeksu cywilnego.

 

§5

 1. Wyłonienie nabywcy odbędzie się w drodze konkursu ofert, polegającego na złożeniu pisemnej oferty w terminie do dnia 19.03.2020 roku
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

1)     złożenie pisemnej oferty nabycia ZCP z proponowaną ceną kupna netto za cenę nie niższą niż wskazaną w § 2 Regulaminu, wyrażoną kwotowo i jednoznacznie poprzez jej wyrażenie liczbowo oraz słownie;

2)     oferta powinna ponadto zawierać:

 1. nazwę lub imię i nazwisko oraz adres lub siedzibę, status prawny oferenta, osoby upoważnione do jego reprezentacji /należy dołączyć dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji oferenta/ telefon kontaktowy, a w przypadku osób zagranicznych również adres do doręczeń na terenie Polski;
 2. oświadczenie o zapoznaniu się z zamieszczonymi w ogłoszeniu prasowym warunkami konkursu ofert.
 3. oświadczenie, że oferentowi znany jest stan faktyczny, prawny i techniczny przedmiotu sprzedaży i że z tego tytułu zrzeka się wobec sprzedającego jakichkolwiek roszczeń, także takich, które mogą się ujawnić w przyszłości, w tym do uzyskania od syndyka świadectwa energetycznego budynku.
 4. oświadczenie, że oferent przyjmuje do wiadomości brak w posiadaniu syndyka części umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz praw do korzystania z nieruchomości wynikających z innych stosunków prawnych, dotyczących odwiertów oraz przebiegu gazociągów (informacyjnie: umowy wydane zostaną nabywcy według stanu na dzień przekazania ZCP).
 5. załączony i podpisany na każdej stronie regulamin konkursu ofert wraz z oświadczeniem wskazanym w § 10.
 6. oświadczenie, że oferent – w przypadku wybrania jego oferty – zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, w szczególności opłaty notarialne oraz publicznoprawne;
 7. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się w terminie do trzech miesięcy od wyłonienia nabywcy stanąć do zawarcia aktu notarialnego, a w przypadku podmiotów zagranicznych

– o ile jest to wymagane przepisami prawa – przedłożyć promesę lub zezwolenie ministra właściwego ds. administracji publicznej na zakup ZCP upadłej Spółki.

 

 1. W razie niedochowania któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 2, Syndyk ma prawo odstąpić od sprzedaży ZCP temu nabywcy, zaś jego wadium podlega przepadkowi na rzecz Masy Upadłości.

 

 1. do oferty należy dołączyć:

 

1)     dowód uiszczenia wadium w kwocie 150 000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)  na wskazany w obwieszczeniu rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości. Przy czym zapłata winna nastąpić przelewem najpóźniej w ostatnim dniu wyznaczonym do składania ofert na rachunek bankowy TRIAS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krzywopłotach SANTANDER Bank Polska S.A.  58 1090 2646 0000  0001 0671 8955

2)     w przypadku przedsiębiorcy oferent winien dołączyć aktualny wypis z właściwego rejestru datowany nie wcześniej aniżeli na trzy miesiące przed pierwszym dniem terminu do składania ofert;

3)     w przypadku oferentów, którzy są w trakcie rejestrowania danych ich dotyczących we właściwym rejestrze, przesłanką wystarczającą dla spełnienia wymogów co do oznaczenia oferenta i osób upoważnionych do jego reprezentacji jest załączenie do oferty aktualnego wypisu z właściwego rejestru wraz z potwierdzeniem zgłoszenia zmian do rejestru w postaci odpisów wniosków rejestrowych, z dowodem ich nadania lub złożenia do właściwego organu rejestrowego;

4)     każdy z oferentów zobowiązany jest podać w ofercie numery telefonów i telefaksu, pod którymi można kontaktować się z osobą upoważnioną do reprezentowania oferenta, pod rygorem przyjęcia negatywnych skutków zaniechania. W przypadku zmiany adresu siedziby (zamieszkania) oferent zobowiązany jest do podania Syndykowi faktu zmiany adresu w terminie 3 dni od daty zmiany. W przeciwnym przypadku oświadczenia Syndyka, wysyłane pod nieaktualny adres, uważane będą za prawnie skuteczne;

 

 1. dodatkowe wymogi oferty:

 

1)     za skutecznie złożone uważa się te oferty, które wpłyną zarówno do Biura Syndyka, jak i na ręce notariusza na adres: Notariusz Dariusz Przemysław Raczkowski, Kancelaria Notarialna w Poznaniu przy ul. Garbary 95/11  w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu, z zachowaniem warunków wskazanych w Regulaminie. O dotrzymaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub jej nadania listem poleconym w placówce urzędu pocztowego;

2)     wszelkie oświadczenia oferentów związane z niniejszą sprzedażą winny mieć postać pisemną, pod rygorem nieważności;

3)     odpisy dokumentów w języku obcym winny być złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

4)     Oferta nabycia ZCP musi być opakowana w nieprzezroczystą i mocną kopertę, przy czym na kopercie muszą być umieszczone: nazwa i adres adresata, nazwa i adres oferenta, oznaczenie konkursu „KONKURS OFERT KGZ GRABÓWKA - TRIAS VIII GUp 72/15”

5)     Osobą uprawnioną do przyjęcia oferty w imieniu Syndyka jest Syndyk – Andrzej Sondej i osoba upoważniona Henryk Marciniak.

 

§6

 1. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w kancelarii notarialnej notariusza Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu przy ul. Garbary 95/11 w dniu 31.03.2020r. o godzinie 10.00.
 2. W przypadku złożenia, co najmniej dwóch ważnych ofert, syndyk zastrzega prawo przeprowadzenia licytacji ustnej na następujących warunkach:

1)     licytacja odbywa się w kancelarii notarialnej notariusza Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu przy ul. Garbary 95/11 w dniu 31.03.2020r. o godzinie 10.30.

2)     cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa zaproponowana cena przez oferentów dopuszczonych do licytacji,

3)     oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik licytacji (licytant) złoży ofertę korzystniejszą

4)     licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż ustalona kwota postąpienia

5)     postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)

6)     syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem)

7)     jeżeli tylko jednak oferta będzie spełniała warunki formalne dopuszczenia do licytacji syndyk udzieli jej przybicia.

 1. Oferent, którego oferta została przyjęta powiadomiony zostanie o tym niezwłocznie. Pozostali oferenci, których oferty nie zostały wybrane zostaną powiadomieni o tym fakcie w terminie 3 dni, a wadium przez nich wpłacone zostanie im zwrócone w terminie 3 dni. Za datę zwrotu wadium uważa się datę stempla bankowego na poleceniu przelewu.
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który zostanie ostatecznie wybrany jako nabywca nieruchomości podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży
 3. Zwrot wadium zawsze następuje w kwocie nominalnej.

 

§7

 1. Na wniosek nabywcy, przed datą zawarcia umowy sprzedaży, zostanie wystawiona faktura pro forma obejmującą cenę, zostanie wystawiona przez Syndyka w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Umowa sprzedaży zawarta zostanie w formie aktu notarialnego przed notariuszem wskazanym przez Syndyka. W przypadku konieczności wynikających z przepisów prawa (w szczególności sytuacji ustawowego prawa pierwokupu) umowa sprzedaży zostanie poprzedzona umową warunkową.
 3. Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży (w tym warunkowej umowy sprzedaży), jak również koszty wykreślenia hipotek widniejących w księdze wieczystej nieruchomości ponosi nabywca.
 4. Zapłata zaoferowanej ceny nabycia musi nastąpić do dnia podpisania umowy sprzedaży, na co nabywca zobowiązany jest przedstawić dowód wpłaty, bez dokonywania jakichkolwiek (za wyjątkiem wpłaconego wadium) potrąceń i rozkładania ceny na raty. Cena musi znajdować się na rachunku bankowym prowadzonym dla masy upadłości w dacie wyznaczonej jako termin podpisania umowy sprzedaży.
 5. Po zawarciu umowy sprzedaży strony sporządzą i podpiszą protokół przekazania przedmiotu transakcji.
 6. Jeżeli, pomimo wyboru nabywcy, odmówi on podpisania umowy sprzedaży (lub warunkowej umowy sprzedaży) we wskazanym przez Syndyka terminie, albo nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży (lub warunkowej umowy sprzedaży), traci on prawo do nabycia przedmiotu sprzedaży a wpłacone przezeń wadium przepada na rzecz Masy Upadłości, Syndyk zaś jest uprawniony do wyznaczenia kolejnego terminu konkursu ofert.

 

§8

 1. Niniejszy Regulamin wiąże Syndyka od dnia ukazania się ogłoszenia prasowego. Oferenci związani są postanowieniami Regulaminu od daty złożenia ofert Syndykowi.
 2. Syndyk ma prawo odstąpienia od prowadzenia niniejszego postępowania i od sprzedaży ZCP na każdym etapie bez podania przyczyny i prawa do odszkodowania.
 3. Sprzedaż ZCP z wolnej ręki przez Syndyka na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego:

1)     wywołuje, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 313 Prawa upadłościowego i naprawczego, skutki analogiczne jak sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym, przy czym nabywca nie odpowiada za długi upadłego, także zabezpieczone hipoteką, zastawem i zastawem rejestrowym

2)     wszelkie długi upadłego, nie wyłączając tych z nich, które zabezpieczone są na majątku dłużnika, np. hipoteką, spłacane będą w kolejności wynikającej z przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego,

 

§9

Z możliwości nabycia ZCP wyłączeni są: Syndyk, Sędzia-Komisarz, członkowie organów upadłej spółki, dłużnicy masy upadłości i osoby wymienione w ust. 2 art. 157a Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze.

§10

Spory powstałe na tle interpretacji niniejszego Regulaminu i ogłoszeń prasowych rozstrzygać będzie Sędzia-Komisarz.

§11

 1. Oświadczenie oferenta:

 

Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszym regulaminem oraz przyjmuję w pełni jego postanowienia jako obowiązujące na potrzeby konkursu ofert.

…………………………………………………

podpis oferenta

Syndyk  Masy Upadłości

Andrzej Sondej

 

Poznań, dnia 02.03.2020r.

Zmieniony (Piątek, 25 Wrzesień 2020 09:25)